ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดระยอง

เป็นการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ระดับจังหวัด โดยรวบรวมบัญชีข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ มาจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลตามประเด็นที่มีความสำคัญ ในลักษณะแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด หรือประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ (Pain point) ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยมีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน รวมถึงมีระบบนามานุกรม (Directory Services) ที่ให้บริการสืบค้นบัญชีรายการข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อให้นำชุดข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงสถิติ เชิงวิเคราะห์ และเชิงพื้นที่ได้ สำหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในจังหวัด ให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือบริหารจัดการในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลระดับจังหวัดที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและความร่วมมือของหน่วยงานระดับจังหวัด ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการติดตามและกำกับดูแลข้อมูล สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ